Kaneharu Tanto
Kunisada-O Wakizashi
Mei: Bushu Ju Yoshimasa,  Period: Edo (Kanbun) 350yo
Type: O-Wakizashi
Nagasa 55.9cm, Sori 1.0cm
Mune: Iori
Kitae: Itame
Hamon: Gunome in nei deki with long yakidashi
Activity: Sunagashi, chikei, abundant ko-nie in the habuchi
Boshi: Ko maru
Kissaki: Chu kissaki
Nakago: Ubu
Horimono: None
Papers:
Fujishiro
Koshirae: Shirasaya
Gallery only
Mei: KuniSada  Period: Koto
Type: O-Wakizashi
Nagasa 53.975cm, Sori 0.78cm
Mune: Iori
Kitae: Ko Itame
Hamon: Chu Suguha
Activity: Ko ashi iri, chikei, ji-nie and sprinkling of ara-ni
Boshi: Ko maru
Kissaki: Chu kissaki
Nakago: Suriage
Horimono: Bo-hi and So-hi on both sides
Papers:
Tokubetsu kicho 1978
Koshirae: Shirasaya
Price: USD $3800
Mei: Kanehide  Period: Koto (dated 8th month O year of Tensho 1573) 436 yo
Type: Hira Zukuri Tanto
Nagasa 30cm, Sori 0.5cm
Mune: Iori
Kitae: Large bold mokume
Hamon: Gunome midare
Activity: Sunagashi, ashi, chikei, ko-nie
Boshi: Jizo
Nakago: Ubu - signed and dated
Horimono: None
Papers:
NTHK Kanteisho
Koshirae: Yes
Mei: Mumie Att - Kaneharu  Period: Koto (late Muromachi/Momoyama) 430 yo
Type: Hira Zukuri Sun-nobi Tanto/Ko wakizashi
Nagasa 36 cm, Sori 0.8cm
Mune: Iori
Kitae: Ko Itame
Hamon: Gunome
Activity: Ashi, ko-nie
Boshi: Kaeri fukai
Nakago: Ubu
Horimono: Bo hi on both sides
Papers:
NBTHK Hozon 1998
Koshirae: Yes
Price: USD $6000
For information or questions mail to: rj_thomas3@bushidoboutique.net
For Sale USD $3800 For Sale USD $6000
Gallery only
Click the picture for more
Click the picture for more
Click the picture for more
Click the picture for more
Quick link: Sword length Calculator
Yamato taima
Gallery only
Mei: Mumie Att Yamato Taima school  Period: Koto (Kamakura 1288) 730 yo
Type: Katana Nagasa 69 cm, Sori 1.2 cm
Mune: Iori
Kitae: Clear and 'wet' (saeru) jigane mixed Itame and mokume, large chikei, profuse black ji nie
Hamon: Very well made nei deki, midare / gunome
Activity: Hotsure, uchinoke, sunagashi, ashi, yo, nijuba, kinsuji, kuichigaiba,
Boshi: Small kaeri, hakkikake, visible nijuba
Nakago: O-suriage
Horimono: Bo hi on both sides
Papers:
NBTHK Juyo Token 1988
Koshirae: Yes. NTHK Kanteisho late Edo period handachi koshirae
Click the picture for more