1.41 The ronin Mase Magoshiro Masatatsu (kabuki name)